MILJÖ & HÅLLBARHET


Vår miljöpolicy


  • Vi skall i alla skeden av vår verksamhet beakta de miljöeffekter vår verksamhet har.

  • Varsamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

  • Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot våra producenter, kunder och samhälle.

  • Vi skallsträva eftersträva att minska våra transporters skalliga inverkan på miljön.

  • Vi skall påverka våra leverantörers och transportörers miljöarbete på ett konstruktivt sätt.

  • Vi skall hålla oss kontinuerligt informerade i miljöfrågor.

  • Vi skall efterleva alla miljökrav som fastställts genom lagstiftning och av berörda myndigheter.

  • Vi skall ha en helhetssyn på allt miljöarbete.